CityVille : วิธีส่งรถไฟ เพื่อซื้อ-ขายสินค้า

แต่คราวนี้จะอธิบายแบบให้เห็นเป็นขั้นเป็นตอน โดยประโยชน์ของสถานีรถไฟคือ

Read more