WordPress [ตอนที่ 14] ใส่ไอคอนเว็บด้วย All in one Favicon

All in one Favicon เป็นปลั๊กอินที่จะทำให้เว็บแสดงไอคอน ความน่าสนใจคือทำให้เว็บแสดงได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และ iPhone iPad

Read more