CityVille : วิธีการซื้อพื้นที่ขยายอาณาเขต

เรื่องการขยายอาณาเขตผมเคยอธิบายไว้แล้วใน “CityVille : วิธีขยายอาณาเขต” ไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว

Read more