Browsing Tag

Personality

The Sims Social ตอนที่ 15 Personality บุคลิกภาพชาวซิมส์

Personality คือลักษณะบุคคลิกภาพ ที่มีให้เราเลือกตั้งแต่ก่อนเล่นเกมส์ ถ้าเลือกแล้วอยากจะมาเปลี่ยนทีหลัง ต้องเสีย 50 simcash ในส่วนของรายละเอียดผมยังมีไม่มาก