Categories
AI

AI คืออะไร และทำงานอย่างไร

AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence ซึ่งหมายถึงการจำลองกระบวนการทางสติปัญญาของมนุษย์โดยเครื่องจักร