Categories
AI

วิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียของ AI มีอะไรบ้าง

โลกกำลังเข้าสู่ยุค AI อย่างแท้จริง ข้อดีมีเยอะทำงานได้แม่นยำกว่ามนุษย์ ทำได้งานต่อเนื่องไม่มีพัก ข้อเสียก็มี