draw things AI วิธีอ่าน Prompt จากรูป
AI, Stable Diffusion

Draw Things AI วิธีแปลงรูปภาพเป็น Prompt

ถ้าอยากรู้ว่าถ้าจะเจนรูป AI แบบนี้ ต้องใช้ Prompt อะไรบ้าง ตอนนี้คุณใช้ Draw Things AI อ่าน Prompt ของรูปได้