Windows

ไมโครซอฟท์เปิดให้เช่า Windows 10 เดือนละประมาณ 250 บาท

แล้วก็มาถึงวันนี้ ไมโครซอฟท์เปิดให้เช่า Windows 10 เดือนละ $7 หรือประมาณ 250 บาท ในเบื้องต้นยังไม่มีแผนออกมาว่าเช่ารายปีจะได้จ่ายเท่าไหร่