Categories
AI Stable Diffusion

9 ข้อควรรู้ เมื่อใช้ LoRA ในแอพ Draw Things

พอเริ่มชำนาญการเจนรูป AI บนแอพ Draw Things ส่วนใหญ่ก็จะใช้ LoRA ช่วยคุมงาน คุมหน้านางแบบ หรือว่าโทนภาพ

Categories
AI Stable Diffusion

รีวิววิธีใช้ LoRA ในแอพ Draw Things

สิ้นสุดการรอคอย ตอนนี้ใช้ Lora ในแอพ Draw Things ได้แล้ว แต่จาการใช้งานจริง มันยังไม่สมบูรณ์ ต้องรออัพเดทแก้ไขกันต่อไป